Sylwetka dr h.c. Politechniki Poznańskiej

Podstawową dyscypliną naukową Prof. Piotra Perzyny jest mechanika ciała stałego.

Opublikował ogółem ponad 275 prac, w tym przed uzyskaniem tytułu profesora zwyczajnego 103, po uzyskaniu tego tytułu ponad 172. W ogólnej liczbie publikacji znajduje się ponad 267 artykułów i rozpraw, 6 monografii oraz 2 podręczniki akademickie.

Prof. Piotr Perzyna w Pracowni Teorii Materiałów Niesprężystych IPPT PAN w ramach działalności statutowej przez wiele lat kierował zadaniem badawczym ,,Zagadnienia lokalizacji i zniszczenia ciał niesprężystych''. Kierował również projektami badawczymi: KBN Nr 311129101 n.t. ,,Mikromechanika lokalizacji i zniszczenia w ciałach niesprężystych''; KBN Nr PB 246/T07/96/10 n.t. ,,Lokalizacja odkształceń i analiza wrażliwości w mechanice konstrukcji''; KBN Nr 648/T07/96/11 n.t. ,,Analiza wpływu mikrostruktury na zjawiska lokalizacji deformacji plastycznych w kryształach''; KBN 3P 404 03107 ,,Opis zjawisk lokalizacji i zniszczenia w procesie plastycznego płynięcia'' oraz projektem badawczym KBN Nr 7T07A 006 16 ,,Numeryczna symulacja procesów plastycznego płynięcia z uwzględnieniem lokalizacji i zniszczenia przy obciążeniach dynamicznych''.

W okresie 2004-2006 Prof. Piotr Perzyna koordynował ze strony polskiej realizację polsko-amerykańskiego projektu badawczego nt. ,,Localization and Fracture under Dynamic Loading Processes in Mesomechanics Problems'' w ramach porozumienia o współpracy naukowej i technicznej między Polską Akademią Nauk i Narodową Fundacją Naukową (NSF) USA.

Prof. Piotr Perzyna jest twórcą nowej dyscypliny naukowej - teorii lepkoplastyczności. Jego prace z tej dziedziny stały się podstawą szerokich badań w wielu krajowych i zagranicznych ośrodkach naukowych i są często cytowane (por. Citation Index).

Na szczególną uwagę zasługują badania i uzyskane rezultaty w dziedzinie modelowania konstytutywnego materiałów niesprężystych dla opisu lokalizacji i zniszczenia. Prof. Piotr Perzyna zaproponował oryginalną koncepcję opisu w ramach termodynamicznej struktury z parametrami wewnętrznymi. Wybór zbioru parametrów wewnętrznych jest uzasadniony zarówno podstawami fizykalnymi jak również obserwacjami doświadczalnymi. Koncepcja ta została szeroko wykorzystana do zbadania zjawisk lokalizacji i zniszczenia w monokryształach oraz w materiałach polikrystalicznych przy pomocy metod analitycznych. Udało się uzyskać w zamkniętej postaci kryteria lokalizacji deformacji plastycznych. Dzięki temu można było szczegółowo zbadać wpływ różnych efektów na wystąpienie zjawiska lokalizacji.

W ostatnim okresie Prof. Piotr Perzyna osiągnął oryginalne rezultaty w dziedzinie badania niestabilności procesów plastycznego płynięcia i teorii zniszczenia. W zakresie tych badań Prof. P. Perzyna nawiązał i rozwinął szeroką współpracę z Politechniką Poznańską oraz z Uniwersytetem w Hanowerze. Rezultaty tych badań mają szczególne znaczenie dla rozwoju metod numerycznych oraz komputerowych symulacji procesów plastycznego płynięcia. Opracowane procedury numeryczne są stabilne i pozwalają na badanie zjawisk lokalizacji i zniszczenia. Dzięki temu są szeroko cytowane i rozwijane w wielu ośrodkach naukowych USA, Anglii, Francji, Hiszpanii, Danii, Włoch, Holandii, Japonii, Niemiec, Argentyny, Bułgarii, Rumunii i Rosji.

Bardzo ciekawe rezultaty uzyskał Prof. Piotr Perzyna w dziedzinie termodynamiki materiałów niesprężystych oraz w zagadnieniach dynamicznych i falowych. Dużą wagę poznawczą i praktyczną miały Jego prace w dziedzinie opisu własności mechanicznych materiałów napromieniowanych. Warto dodać, że tematyka prac doktorskich w różnych ośrodkach zagranicznych (np. Delft University of Technology, MIT, Tokyo University, George Washington University, Grenoble University, Barcelona University of Technology) wynika z rezultatów badań Prof. P.Perzyny.

Wiele rozdziałów w obecnie wydawanych monografiach naukowych dotyczących teorii plastyczności omawia szczegółowo rezultaty Prof. P. Perzyny z zakresu
teorii lepkoplastyczności oraz modelowania konstytutywnego dla opisu lokalizacji i zniszczenia
(np. J. Lubliner, Plasticity Theory, MacMillan, London 1990; L. Davison, D.E. Grady, M. Shahinpoor, High--Pressure Shock Compression of Solids (Dynamic Fracture and Fragmentation), Springer, New York 1996; J.C. Simo and T.J.R. Hughes, Computational Inelasticity, Springer, New York 1998.

Syndicate content